Anexa 1

BIBLIOGRAFIE

recomandată pentru selecţia unor membri ai Consiliul de Administraţie

al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş

Constituţia României;
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

4. Ordonanţă de Urgenţă Nr. 61/ 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local;

Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.107/18 august 2011 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroport Transilvania Tîrgu Mureş;
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25/9 februarie 2012 privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, cu modificările şi completările ulterioare;
Reglementări comunitare specifice:
Ø Comunicarea comisiei 2005/C 312/01 – Orientări comunitare privind finanţarea aeroporturilor şi ajutorul la înfiinţare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale;

Ø Comunicare a Comisiei – Cadrul uniunii europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensaţiilor pentru obligaţia de serviciu public (2011) – 2012/C 8/03;

Ø Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensaţiei acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general (2012/C 8/02);

Ø Decizia Comisiei privind aplicarea articolului 86, alin.(2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unor servicii de interes economic general (2005/842/CE)

Ø Decizia Comisiei privind aplicarea articolului 106, alin.(2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unor servicii de interes economic general (2012/21/UE)